User Name: Password:
ระบบ eReportMatra80.com ออกแบบสำหรับ IE.version 11 ขึ้นไป, Google Chrome หรือ FireFox
ขั้นตอนการใช้งานระบบ
ติดต่อเรา
  • สอบถาม/แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    โทรศัพท์ :- 02 - 298 2239 , 02 - 298 2242 (ในวันและเวลาราชการ)
  • สอบถามเกี่ยวกับมาตรา 80/วิธีรายงาน ทส.2 กองจัดการคุณภาพน้ำ
    โทรศัพท์ :- 02 - 298 2190 , 02 - 298 2195 , 02 - 298 5114 (ในวันและเวลาราชการ) , 08 4039 9462 , 06 4936 0049

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม