การลงทะเบียนแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา 80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
ชื่อผู้ใช้ (UserName): * รหัสผ่าน (Password): *
อย่างน้อย 5 ตัวอักษรและไม่เกิน 30 ตัวอักษร ภาษาไทยหรืออังกฤษ และไม่สามารถแก้ไขได้ภายหลัง รหัสผ่าน อีกครั้ง (RePassword) :
คำถามเพื่อความปลอดภัย : ปี พ.ศ.เกิด หรือ จังหวัดที่เกิด คำตอบ : *
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อแหล่งกำเนิด : *
ชื่อแหล่งกำเนิด คือชื่อที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้อื่นใช้เรียกแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเพื่อสะดวกในการติดต่อ เช่น ฟาร์มสุกรลุงบุญมา เป็นต้น ถ้าไม่มีชื่อแหล่งกำเนิดฯ ให้ใส่ชื่อเจ้าของ
แหล่งกำเนิด ตั้งอยู่เลขที่ : * หมู่ที่ :
ซอย : ถนน :
จังหวัด : * เขต/อำเภอ : *
แขวง/ตำบล : * รหัสไปรณีย์ : *
โทรศัพท์ : โทรสาร :
อีเมล :
ระบบพิกัด UTM Zone : X : Y :
ละติจูด : ลองจิจูด :
แหล่งกำเนิด ตั้งอยู่ในพื้นที่ : *
2. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา
มี (นาย/นาง/นางสาว) : ชื่อ : * นามสกุล : *
เลขประจำตัวประชาชน : * หมดอายุวันที่ : * บัตรประเภทตลอดชีพ
อยู่บ้านเลขที่ : * หมู่ที่ :
ซอย : ถนน :
จังหวัด : * เขต/อำเภอ : *
แขวง/ตำบล : * รหัสไปรณีย์ : *
โทรศัพท์ : โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : อีเมล :
มอบอำนาจ ในการรายงาน ทส.2 แทน :
3. ประเภทกิจการ :
ประกอบกิจการประเภท : * กรุณาเลือก ประเภทกิจการ
ใบอนุญาตเลขที่ : ออกให้โดย(หน่วยงาน) :
หมดอายุวันที่ : (ใบอนุญาตรายเดือน ให้เลือกวันที่สุดท้ายของเดือนที่หมดอายุ)
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้าบันทึกมานั้น เป็นความจริงทุกประการ
ผู้รายงาน ทส.2