การลงทะเบียนของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ชื่อผู้ใช้ (UserName): รหัสผ่าน (Password) : *
อย่างน้อย 5 ตัวอักษรและไม่เกิน 30 ตัวอักษร ภาษาไทยหรืออังกฤษ และไม่สามารถแก้ไขได้ภายหลัง รหัสผ่าน อีกครั้ง (RePassword) :
คำถามเพื่อความปลอดภัย : ปี พ.ศ.เกิด หรือ จังหวัดที่เกิด คำตอบ : *
1. ข้อมูลของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้าพเจ้า : ชื่อ : * นามสกุล : *
เลขประจำตัวประชาชน : * หมดอายุวันที่ : * บัตรประเภทตลอดชีพ
บ้านเลขที่ : * หมู่ที่ :
ซอย : ถนน :
จังหวัด : * เขต/อำเภอ : *
แขวง/ตำบล : * รหัสไปรณีย์ : *
โทรศัพท์ (มือถือ) : อีเมล :
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำแหน่ง :
จังหวัด :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : * โทรศัพท์หน่วยงาน :
หมายเหตุ :